Đề cương chi tiết:

  • – Quản trị kinh doanh (MBA)
  • – Đông phương học (MOS)
  • – Công nghệ thông tin (MIT)
  • – Kỹ thuật Hóa học (MCT)
  • – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (MTESOL)